Om stav

Stav är det namn som getts den kulturtradition som förts vidare inom den norska familjen Haf­skjold, vars nuvarande arvtagare är Ivar Haf­skjold. Han började lära ut denna utanför familjen 1992. Nam­net stav kommer från uttrycket »sette stav», vilket var vad trä­ning­en och utförandet av runställningarna kallades när Ivar växte upp. Idag används termen stav för traditionen i sin hel­het.

Stav är ett system av rekommendationer, formade av många ge­ne­ra­tion­ers erfarenheter. Det innefattar runlära, kampkonst, läkekonst och en livsåskådning med rötterna i förkristen sed. Stav är i sig själv inte en religion, men kan bli en del av ens eg­na om man så vill. Ur stavs syn­vin­kel är utövarens religion inte av vikt, utan alla är välkomna att träna och lära sig mer om de delar av traditionen som de intresseras av.

För en mer utförlig beskrivning av stavs olika delar hänvisas till de till­gäng­li­ga artiklarna och de enskilda husens och in­struk­tör­er­nas hem­sidor, vilka länkas till härunder. Om du har nå­gra frågor är du välkommen att ställa dem i dis­kus­sions­grup­pen Stav-Web!